mail

Àrea de Medi Ambient

c/ Sant LLatzer, 21
17600 Figueres
Tel. 972.503.088 - Ext. 402
mambient@altemporda.cat

Suport pel càlcul del pressupost municipals de residus

En aquesta pàgina hi trobareu indicacions bàsiques i un full excel per a facilitar el càlcul del pressupost municipal de gestió de residus. És important que abans d'utilitzar-lo es llegeixin bé les instruccions d'aquesta pàgina i  de com omplir les cel·les. 

1/  Generalitats sobre el pressupost

Programes

Amb l’objectiu de poder determinar i ser transparents amb totes les partides que s’utilitzen en la gestió de residus caldria utilitzar en les partides la Política de despesa núm. 16 i els programes 162 i 163 de Recollida de residus i el tractament de residus.

Pel que fa als programes o conceptes d’ingressos és una opció correcta el programa 399 d’altres ingressos diversos per a retorns de canon o compensacions econòmiques. En el cas de disposar d’una subvenció, dependrà de la partida de  l’organ que subvenciona, però en general es poden utilitzar els programes 750 i 751.

Capítols

La gestió dels residus pot ser objecte de partides en diversos capítols en funció de com la gestioni el vostre municipi. Caldrà tenir en compte els conceptes generals següents:

CAPÍTOL DE DESPESES CONCEPTES
1 Personal
 • % dedicació agutzil o brigada
 • % de dedicació administrativa.
2 Despeses corrents
 • Pagament dels serveis de recollida a les empreses de recollida o al CCAE.
 • Pagament del tractament de residus del CTR
 • Pagament de gestió de FV .
 • Pagament de la recollida i tractament de residus especials.
 • Campanyes de sensibilització.
 • Tecnologia aplicada a la gestió de residus: terminals, manteniment...
 • Manteniment de la deixalleria i els seus elements.
 • Manteniment i recollida de papereres
 • Recollides puntuals i neteja d’abocaments incontrolats-
6 Inversions
 • Obres  de soterrament contenidors.
 • Construcció o millora de la deixalleria.
 • Adquisició de vehicles.
 • Compra de material ( cubells, bosses)
 • Construcció d'àrees d'aportació o emergència
CAPÍTOL D'INGRESSOS CONCEPTES
Taxes
 • Taxes a la població
3 Ingressos altres admin
 • Retorns de cànon
 • Ingressos de Sistemes integrats de gestió
 • Venta del paper
4 o 7 Ingressos subvencions
 • Subvencions ( per inversions o despesa corrent)


2/ Conceptes a tenir en compte per al càlcul del cost de la gestió de residus

Una de les coses més importants alhora de fer el pressupost de la gestió de residus és tenir en compte tots els conceptes que s’inclouen en aquesta despesa.
Per tal d’ajudar a fer el càlcul us exposem els conceptes més usuals que cal incloure i que podeu tenir al vostre municipi per serveis i tipus de residu:
 
 • Costos del Tractament de residus per a:
  • Entrada a l’abocador comarcal
  • Entrada a planta de pre-tractament de la fracció resta.
  • Entrada a planta de compostatge.
  • Canon de disposició de residus ( associat al rebuig de plantes o a l’entrada directa a l’abocador comarcal)
  • Impropis de la fracció orgànica entrada a la planta de compostatge ( associat a la fracció rebuig dipositada al contenidor marró).
  • Tractament dels impropis del paper, vidre i envasos (associat al rebuig entrat a les plantes de valorització).
  • Caracteritzacions de la fracció orgànica suplementàries, si s’escau.
  • Tractament dels residus especials o perillosos.
  • Tractament de residus voluminosos.
  • Tractament de la fracció verda.
  • Tractament d’altres fraccions de la deixalleria: runes, ferralla, oli, tèxtil etc
  • Retorns de canon per tractament d’alguns residus
 
 • Costos de recollida de residus:
  • Recollida de paper, vidre i envasos d’origen domèstic i comercial dins els circuits domèstics ( podeu excloure les empreses si paguen una recollida segregada pròpia)
  • Recollida de fracció resta domèstica i comercial ( podeu excloure les empreses si paguen una recollida segregada pròpia)
  • Recollida de fracció orgànica domèstica i comercial ( podeu excloure les empreses si paguen una recollida segregada pròpia)
  • Inversió i manteniment de contenidors municipals.
  • Inversió i manteniments d’elements de recollida si es realitza porta a porta.
  • Construcció i/ o manteniment de la deixalleria municipal.
  • Contrucció d'àrees d'aportació o emergència.
  • Recollides dels residus dipositats a la deixalleria municipal: voluminosos, runes, ferralla, fracció verda...
  • Altres recollides específiques al carrer o deixalleria: oli, tèxtil...
  • Recollides de residus en empreses, els costos d’aquestes s’han de segregar dels costos municipals per tal de calcular la taxa adient.
  • Retorns de canon per a recollida d’alguns residus
 
 • Costos de seguiment, control i serveis directes:
  • Personal municipal dedicat a la recollida de residus i control de la deixalleria.. ( % de dedicació si s’escau)
  • Percentatge de dedicació del personal administratiu.
  • Seguiment tècnic del servei ( dedicació del personal tècnic municipal o cost de seguiment del CCAE per serveis delegats.)
  • Campanyes de sensibilització ( tenir en compte: suports gràfics, elements de merchandasing i sistema de distribució  i dedicació del personal intern o educadors ambientals externs)
  • Inversió i manteniment de sistemes informàtics de control del servei ( tancament contenidors, codis identificació, llicències d’aplicacions informàtiques, apps, webs informatives o de gestió, sistemes de control d’accés a les deixalleries, sistemes de pesatge en deixalleries o en contenidors, )
  • Costos de seguiment de compostatge casolà.
  • Bonificacions de taxa per a habitatges amb compostadors


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies