mail

Àrea de Medi Ambient

c/ Sant LLatzer, 21
17600 Figueres
Tel. 972.503.088 - Ext. 402
mambient@altemporda.cat

Centre d'educació i informació ambiental " El Triangle Ambiental"

 logo triangle

Dins el programa comarcal de la gestió de residus s’ha impulsat tot un complex de tractament i gestió de residus. Aquest Centre de tractament de residus de l'Alt Empordà ( CTR) situat al municipi de Pedret i Marzà. Entre les seves instal·lacions hi haurà un element singular : el centre d’educació ambiental,  a l'edifici “El Triangle”.  Es tracta d'un edifici d'uns 750 metres quadrats on hi haurà la part administrativa de control i gestió del CTR i uns espais dedicats específicament a l'educació i informació ambiental. 

Aquest edifici estarà en cosntrucció durant el 2020, tindrà una forma especial recordant el símbol de fletxes del reciclatge amb un pati interior i els espais dels quals disposarà són:

 • Circuits de visites de les diferents plantes de tractament: compostatge, triatge de resta, deixalleria, tractament de voluminosos i abocador controlat.

 • Una sala d’exposició dins l’edifici el triangle per a ubicar-hi un espai de treball i experimentació de tipus exposició interactiva.

 • Dues aules taller, una d’elles equipada amb laboratori.

 • Una sala de projeccions audiovisuals.

 • Un espai exterior amb cobert.

 • Un taller de reutilització i reparació de residus ( edifici annex).

triangle


“La missió del Centre Comarcal d'Educació i Informació Ambiental serà doncs la de liderar la comunicació i educació ambiental relacionada amb les competències dels ens locals i supramunicipals de la comarca a través de propostes d'accions que fomentin el desenvolupament sostenible del nostre territori."

Una missió que l'àrea de medi ambient ha començat a treballar en la seva vessant informativa i pedagògica per després culminar-la un cop construït l'edifici.

Per a fer possible la seva missió caldrà disposar d'una estratègia de treball que prioritzi: 

 • Detectar de les necessitats presents i futures de l'entorn i el territori per tal d'avançar cap a models sostenibles.

 • Oferir la informació als ciutadans i ciutadanes amb transparència, d'una manera entenedora i clara.

 • Prioritzar la tecnologia i la creació de grups d'interés per tal que la població pugui fer ús i implicar-se activament a la comarca i en l'assoliment dels objectius ambientals dels serveis públics.

 • Coordinar les diferents propostes del sector públic o privat que tinguin objectius similars per a incrementar la potència dels missatges ambientals.

 

 

Els pilars del Centre d'educació i informació ambiental

Amb l'objectiu d'emmarcar les seves funcions pròpies en aquest apartat establirem els pilars bàsics sobre els quals es considera que es poden fonamentar les activitats concretes proposades al centre. Per aconseguir un èxit de la instal·lació cal actuar en diferents àmbits alhora i crear sinergies entre ells per a millorar els resultats a nivell global.

El Centre Comarcal d'Educació i Informació Ambiental a l'Edifici El Triangle tindrà doncs 5 pilars bàsics d'actuació:

 

 

 

 

 

Formació

1.3. Formació

El caràcter formatiu del centre ha de ser un pilar bàsic en la mesura que s'adreça, de manera diferenciada, a diferents necessitats de la població. Partim de la base que el coneixement dels aspectes ambientals per part de les persones, serà determinant en l'objectiu de creixement del respecte de la població cap al nostre entorn. Inicialment, la formació es centrarà en el programa ECO-compentents. Aquest programa treballarà diferents línies estratègiques entre les quals: 

 

 • Formació a escolars

   

A través de la formació (visites, motxilles ambientals escolars, jornades, xerrades, etc.) és pretén generar una consciència ambiental sobre les problemàtiques actuals causades per les activitats antropogèniques i els efectes de la relació entre l'home i el medi ambient. Les estratègies educatives utilitzades seran coherents amb el nou model pedagògic de l'aprenentatge a través de l'experimentació i el foment de l'esperit crític.

 Per altra banda, el CCEIA té la voluntat de donar eines i recursos tant al professorat com a l’alumnat. Per això, pels treballs de recerca, projectes de recerca i altres treballs d’alumnes d’educació secundària, s’ofereix que una part de la tutorització del treball esdevingui externa. • Formació a educadors i mestres

L'objectiu de la formació directa al professorat i educadors és sensibilitzar-los sobre la importància de transmetre la consciència ambiental.

És necessari donar coneixements al professorat sobre bones pràctiques ambientals a les aules, informar de la problemàtica dels residus i el seu destí final i formar-los en actuacions accessibles i didàctiques de prevenció, reutilització, reducció i reciclatge a les escoles i instituts. Tot això pot motivar activitats innovadores a les aules que tinguin com a missió la sensibilització i conscienciació ambiental d’escolars.

 • Formació contínua a la població o àmbit de treballadors d'empreses en l'àmbit ambiental

L’objectiu és donar resposta a les necessitats canviants del mercat laboral mitjançant la formació específica. Cal oferir els coneixements dins de cada àmbit per tal d'ajudar al mercat a ser més productiu i competitiu en les vessants que el medi ambient ofereix. Casos com la formació per a treballadors d'empreses turístiques en la gestió de residus, per a instal·ladors de plaques solars, o cursos per a tenir cura d'animals, poden respondre als serveis que, siguin públics o privats, esdevinguin necessaris per la societat.

Segons els requeriments en cada moment, es poden orientar les polítiques i desenvolupar projectes pràctics envers la cobertura d’aquestes necessitats.

 

Sensibilització

Sensibilitzar a la població mitjançant campanyes específiques constitueix un objectiu que va més enllà d’un aprenentatge conceptual, ja que implica realitzar un treball enfocat a canviar les representacions sobre les causes de la problemàtica ambiental, a veure la complexitat de les causes i les solucions que se’n deriven d’elles i educar pel canvi de comportaments individuals i col·lectius. Això suposa un gran esforç educatiu enfocat a canviar els models interpretatius i oferir la vivència de models alternatius.

La sensibilització ambiental és la forma de fer conèixer la problemàtica associada al medi on vivim, amb l'objectiu de fomentar la corresponsabilitat ciutadana en la preservació i millora del nostre entorn.

Actualment l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal duu a terme campanyes d'informació i sensibilització ambiental anualment. D'aquesta manera, la coordinació de les campanyes passarà a formar part d'aquesta vessant d'actuació del centre d'educació i informació ambiental.

 


La sensibilització es farà a través de diverses vies:

 

 • Campanyes temàtiques relacionades amb les competències comarcals.

 • Seguiment dels serveis públics on intervingui la població amb un vector sensibilitzador.

 • Ambientalització dels missatges del web i de les xarxes socials.

 • Utilitzant com a model les activitats del centre: El propi centre ha de ser el primer en estar conscienciat i ser ambientalment sostenible, per tal de donar-ne exemple. Per aquest motiu es promou: ventilació natural, il·luminació natural i artificial sostenible, regulació de la temperatura, decoració i elements de material reciclat , campanyes sostenibles, etc.

 • Coordinar i executar visites guiades per a la població de la comarca per a conèixer les plantes de tractament de residus o altres instal·lacions ambientals supramunicipals.

 • Creant competitivitat i premis, donant rellevància a les activitats que apliquin mesures per mitigar la seva incidència ambiental o bé destacant les activitats de la comarca que tinguin incidència positiva en el medi ambient.

 • I altres vies que es determinin adients per al compliment dels objectius establerts.

 

 

Recerca

Per afrontar els reptes ambientals que se'ns plantegen, no només a la comarca, sinó al territori català, són necessàries la complementació de totes les ciències. Amb un especial èmfasi en les ciències humanes i socials i també en les enginyeries, i la confluència d'aquestes amb els sectors productius, el sector públic i el tercer sector, per als quals els reptes ambientals suposen una oportunitat estratègica per ser més competents i competitius.

Alguns d'aquests reptes són la gestió dels residus, l'eficiència energètica i l'aposta per les energies renovables, la gestió de l'aigua, la mobilitat sostenible, els edificis adaptats a les noves necessitats socials, com ara la dependència, la producció i el disseny innovador de productes ecològics, la millora dels sistemes d'organització en el treball i els productes destinats al turisme i l'oci.

Per això, el centre dóna cabuda a una vessant que demostra la implicació per a la millora i l'eficiència dels aspectes ambientals de la comarca. La recerca representa un impuls estratègic pel futur, que persegueix un sector públic innovador que desenvolupi serveis més adaptats a les necessitats dels ciutadans i de la comarca, que motivi a empreses i noves iniciatives.

Les estratègies bàsiques amb les quals es treballarà són:

 • Fomentar la recerca des de la formació bàsica tutoritzant treballs d’educació secundària.

 • La oferta i acompanyament de treballs de finalització d'estudis superiors en àmbits de treball de l'àrea de medi ambient, oferta d'espais, preses de mostres, etc.

 • Incorporació d'estudiants en pràctiques en diferents projectes ambientals de la comarca.

 • Foment de treballs de recerca universitària basats en l'eficiència i la innovació dels serveis ambientals que es disposin a nivell comarcal, sobretot el tractament dels residus o les energies renovables.

 • Intercanvis transfronterers amb diferents formacions de grau superior de caràcter ambiental (col·laboracions transfrontereres actuals, etc).

 • Participació i lideratge de projectes europeus de recerca de noves tecnologies o millores ambientals de serveis, protecció de l'entorn, sensibilització ambiental, etc.

 • Programant i promovent proves pilot d'experiències innovadores en l'àmbit de la sostenibilitat.

 • Promoure la recerca de millores tecnològiques relacionades amb els tractaments de residus i altres àmbits com les energies alternatives, la gestió de l'aigua, etc.

 • Promoure intercanvis europeus en relació a altres centres de tractament de residus o de recerca en altres àmbits.

 

Participació

La participació o implicació ciutadana és la incorporació, de forma transparent i ordenada, de les persones i la societat civil a la presa de decisions públiques, per tal d’apoderar-les i transformar la relació entre els ciutadans i les administracions. La participació ciutadana ens permet obtenir unes relacions transparents entre l’Administració i la ciutadania, i implicar la societat civil en els objectius col·lectius.

Amb la participació ciutadana deliberem, estructuradament, sobre qüestions d’importància estratègica relacionades amb les polítiques i els serveis públics. Així, la presa de decisions que afecten la gestió pública es veu enriquida per la visió dels ciutadans mateixos, tant a títol individual com a títol col·lectiu. La participació ciutadana i el govern obert serveixen per a una millor governança.

En el cas d'una administració comarcal com la nostra i concretament a l'àrea de medi ambient, està centrada en el marc de les polítiques i els serveis públics que oferim. En aquest moments, un 90% dels serveis estan enfocats a la gestió de residus tot i que s'estant assumint altres àmbits com la protecció d'animals, xarxes d'abastament d'aigua potable, protecció civil, prevenció d'incendis, educació ambiental, paisatge i sostenibilitat, etc.

Per què és important la participació en els nostres serveis?

 • Perquè el bon funcionament i el resultats dels serveis que toquen directament al ciutadà depenen de la seva implicació.

 • Perquè els serveis s'han d'enfocar en una relació de municipis amb una diversitat de necessitats important i canviant en el temps.

 • Perquè la planificació de servei en un territori ampli és prou complexa com per tenir en compte les necessitats de tota la població.

 

La redacció d'un reglament de participació ciutadana comarcal en l'àmbit ambiental que determini el funcionament i la integració en els serveis ambientals serà bàsic per al seu funcionament. Aquest reglament de funcionament ha de tenir en compte l'empoderament de la població com a punt de partida per a crear la consciència social i la informació de base per a la presa de decisions estratègiques sobre els serveis públics.

El nou CCEIA, com a suport bàsic en comunicació de l'àrea de medi ambient, liderarà els aspectes relacionats amb la participació ciutadana que es proposen de dos tipus segons el tipus de participants:

 • Per a la població: L'estratègia de tipus living-lab, per al foment de l'intercanvi d'idees innovadores i l’increment de l'interès social envers una temàtica. Caldrà que sigui coherent amb l'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), emmarcada en l'estratègia Europa 2020. Aquesta proporciona uns objectius i un marc estable per guiar les polítiques de competitivitat fins a l'any 2020 i per impulsar la reorientació del model productiu cap al creixement intel·ligent, sostenible i integrador que promou la Unió Europea.

 • Pels ajuntaments: creació d'òrgans de participació. En aquest cas entenem aquest tipus de participació de caràcter continuat en àmbits estratègics i amb objectius bàsicament de planificació. La creació de Comissions de participació i seguiment és un dels pilars d'aquest tipus de participació.

Tot i que la formació d'aquests òrgans es determinarà en el moment de posada en marxa del CCEIA, s'inclouran òrgans comarcals que ja s'han proposat en diferents àmbits:

a/ La Comissió de seguiment de la gestió comarcal dels residus.

b/ La Comissió de seguiment de la sostenibilitat comarcal i adaptació al canvi climàtic. 

Cal també incloure processos participatius puntuals en algunes de les actuacions que es realitzen des de l'àrea de medi ambient amb la finalitat de recollir aportacions ciutadanes que puguin enriquir els projectes o serveis executats: redacció de projectes estratègics, planificació de nous serveis, millora i seguiment de serveis, etc.

Informació ambiental

L'accés a la informació ambiental està regulat per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La ciutadania té el dret de rebre informació ambiental per qualsevol canal sol·licitat, o bé la pot consultar a través de la pàgina web, amb l'objectiu de poder gaudir d'un medi ambient saludable i complir el deure de respectar-lo i protegir-lo.

En el sector públic, tenir accés a les dades de l’administració garanteix la transparència i l’eficiència. La transparència perquè es poden consultar i tractar dades que venen directament de les fonts oficials, i l’eficiència perquè ciutadans i organitzacions poden crear serveis de forma més ajustada en col·laboració amb l’administració.

L'exposició de les dades es realitza es través de tres canals:

 • Memòries anuals de les activitats realitzades i els seus resultats a nivell global. Aquestes memòries són públiques i es publiquen a la xarxa.

 • Seguiment i dades obertes dels serveis a temps real per a mitjans informàtics incorporant, si s'escau, informes tècnics de seguiment del servei adreçats als interessats de cada servei. Aquest seguiment de dades es planteja utilitzant mitjans tecnològics i estratègies com “el meu espai” on els destinataris propis d'un servei poden accedir a dades de caràcter privat així com intercanviar dades de gestió diària.

 • Impulsar la transparència de dades per a l’ús de la informació amb un format que permeti la seva utilització per a finalitats pràctiques.

Amb això es pretén aconseguir un alt grau de coneixement dels aspectes ambientals comarcals per part de la població, o si no, el coneixement d'on trobar la informació convertint-nos en un referent en aquestes temàtiques.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies