mail

Àrea de Medi Ambient

c/ Sant LLatzer, 21
17600 Figueres
Tel. 972.503.088 - Ext. 402
mambient@altemporda.cat

Pla estratègic de recollida de residus

L’any 2018 la UE va aprovar els canvis legislatius que han de servir per redefinir el model productiu i de consum europeu per a enfocar-lo cap a una economia circular que permeti la prosperitat dins dels límits del planeta.

L’economia circular es basa en la implementació d’una nova economia en contraposició a la lineal, que és la predominant fins ara, perquè es basa en el principi de ‘tancar el cicle de vida’ o el cercle dels productes. 

Per altra banda, la prevenció de residus esteve l’altre peça clau per la gestió sostenible dels residus. La planificació estratègica és fonamental per tal d’establir mecanismes que incentivin la prevenció.
 
 
Per arribar a complir les exigències reclamades per la UE, a Catalunya disposem de:
 

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà per adaptar-se a les noves exigències en matèria de residus, ha realitzat una revisió profunda del Pla Estratègic de Gestió de residus aprovat el 2008 durant dels anys 2018-2019.

El nou Pla Estratègic de recollida de residus a l'Alt Empordà disposa d'una diagnosi exhaustiva de l'estat actual de la gestió dels residus a la comarca, amb aquesta informació es va iniciar un procés participatiu al qual van participar tots els municipis de la comarca per decidir com volien adaptar els nous models de recollida al seu municipi. Amb tota la informació rebuda a les reunions de participació i la diagnosi, els tècnics de l'Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal van procedir a la redacció del nou Pla Estratègic.

Aquest Pla té com a objectiu bàsic millorar la gestió de residus i reduir l'impacte ambiental d'aquesta. Per fer-ho parteix d'un punt clau, que és l'elecció del model de recollida més adient a cada municipi segons les seves necessitats i característiques (model amb contenidors, model porta a porta, etc). Amb tot, el model de recollida de la comarca serà un Multi-model a causa de la diversitat de la comarca, és a dir, un conjunt de models diferents tenint en compte les sinergies entre municipis per potenciar l'eficiència i adaptat al territori.

El Pla té també com a punt important la participació activa i contínua dels municipis en la planificació de la gestió de residus. Per fer-ho s'ha dividit la comarca en 5 zones, les quals han estat diferenciades segons la tipologia dels municipis i la connectivitat entre ells. L'estratègia de funcionament de presa de decisions es proposa a l'apartat de Comissió comarcal de seguiment.

El Pla estratègic de recollida de residus està dividit en diferents eixos:

 • Diagnosi
 • Model de recollida
 • Comunicació i informació ambiental
 • Tractament de residus 
 • Fiscalitat i normativa.
 • Pla d'acció comarcal

Un cop aprovat el PLa a nivell de l'ens comarcal, s'iniciarà la redacció d'estudis tècnics que permetran posar en marxa els canvis en la recollida de residus i que s'inclouen al Pla dacció:

 1. Respecte a la recollida de residus, des de l'àrea de medi ambient es redactarà un estudi tècnic i econòmic per a cada zona i pels municipis que hagin sol·licitat integrar-se a la recollida conjunta. Aquest inclourà una proposta  concreta per a cada municipi i relacionada amb els veïns.
 2. Respecte a les deixalleries, per a cada zona es proposarà una proposta de treball conjunta i que tingui coherència amb l'estudi anterior.
 3. A través de taules de treball amb la participació de representants de municipis es treballaran altres temàtiques concretes relacionades amb comunicació i sensibilització ambiental, normativa i fiscalitat...
A cada pàgina relacionada amb cada zona de treball trobareu els passos treballats a nivell de les reunions i estudis tècnics. 
Respecte a temàtiques concretes de taules de treball que estiguin relacionades amb totes les zones, s'exposaran als següents apartats desplegables:

Comunicació i informació ambiental

Aquest apartat introdueix les línies de treball i proposa accions més concretes relacionades amb la comunicació i sensibilització en la gestió de residus. Aquestes accions es plantegen a partir de les noves necessitats de comunicació que suposa la posada a la practica de les noves estratègies de recollida de residus descrites al pla.
Al document  del PLa estratègic es presenten classificades pels pilars bàsics del Triangle. En aquest apartat  del web es resumeixen  en un document adjunt les línies de treball més directament relacionades amb els serveis de recollida: informació de serveis, campanyes de sensibilització i seguiment de serveis.

Els reptes de la informació dels serveis van enfocats a assolir els objectius de selecció en origen que demana la legislació i planificació vigent:
 • Incrementar la participació de la població en el sistema de recollida selectiva instaurat a cada municipi.

 • Diversificar les eines de difusió directa a la població optant per diferents canals de comunicació i solucions tecnològicament innovadores.

 • Establir canals efectius de comunicació i control entre els gestors i els usuaris per a incidències, dubtes i millores del servei.

 • Facilitar la informació sobre la generació de residus de la comarca.

A les reunions de comunicació relativa al Pla estratègic de recollida realitzades els dies 20 i 21 de novembre es varen treballar tres temàtiques: 

1. Les dades dels serveis de recollida i residus
2. La informació dels serveis segons cada model. La detecció de punts crítics del serveis que cal intensificar en informació ( rutes turístiques, lloguer turístic, festes...). Aquests punts critics es treballaran en taules de treball per a tenir en compte a l'estratègia de campanyes i comunicació dels nous models de recollida de residus.
3. Pluja d'idees per al disseny de campanyes bàsiques per a cada model de recollida.

Les presentació de les jornades i l'acta les trobareu en documents adjunts a aquests enllaços:

Taula 1: Ordenances municipals de residus

Arrel de les reunions de participació del pla estratègic de recollida de residus de l’Alt Empordà es va determinar la necessitat de disposar d’una ordenança de residus comuna. Aquesta permetria donar les mateixes pautes a la població per part de tots els municipis i hauria de tenir e compte els models de recollida de residus que es plantegen al pla estratègic. 

OBJECTIU

Redactar una ordenança de residus, amb variants, si s’escau en funció del model de recollida de residus, i establir la metodologia d’aprovació per part dels ajuntaments.

TEMPORALITZACIÓ 

El treball de la taula per a la redacció de l’ordenança de residus començarà durant el mes de gener de 2020. Les sessions de la taula es convocaran en funció del final de cada fase de redacció del pla de treball. L’objectiu és el de disposar la l’ordenança el setembre de 2021.

Trobareu la planificació de la taula i el seu funcionament al document adjunt: 

 

Taula 2: Recollida de residus en espais de lleure

El fet d'iniciar nous serveis de recollida porta a porta de residus municipals ha creat dubtes sobre com resoldre la recollida de residus e les lleres del rius, en zones de bany, itineraris saludables, zones de picnic... Aquesta taula estudiarà estratègies per a resoldre aquest problema.

Taula 3: Adaptació de la recollida porta a porta a habitatges de lloguer turístic

En el moment de formació de la taula de treball posarem la informació relacionada.
disculpeu les molèsties

Protocol per a la redacció dels estudis de recollida per zones

El Pla estratègic de recollida de residus de l’Alt Empordà insta al Consell Comarcal de l’Alt Empordà a realitzar una sèrie d’accions encaminades a realitzar de manera supramunicipal tots els serveis de recollida de residus de municipis de menys de 4500 habitants.

De totes les accions, una de les més importants és la redacció d’estudis tècnics econòmics per zones de la recollida de residus que implanti els nous models de recollida plantejats al pla estratègic.

L'objectiu de l'estudi és descriure els serveis de recollida proposats per als municipis d'una zona determinada que han sol·licitat formar part de l'estudi i fer-ne una valoració econòmica. En el cas d'acceptar la proposta de recollida i el cost de l'estudi els responsables polítics hauran de decidir en quin tipus d'execució del servei s'ha de desenvolupar per a portar-la a terme, i poder treballar les tramitacions administratives corresponents.

La redacció d’aquests estudis es farà directament del l’àrea de medi ambient i amb els seus recursos humans que s’incrementaran puntualment per a fer possible a aquesta feina i compaginar-la amb el treball de seguiment diari dels serveis actuals i projectes ja començats en alguns municipis. 

Quin serà el protocol per a la redacció dels estudis:

 1. Recerca de dades per a la diagnosi de residus de cada zona

L’àrea de medi ambient disposa de la majoria de dades de residus dels municipis, malgrat tot encara hi ha algunes dades més específiques de les que no té informació i que són necessàries pels estudis. Durant el mes de setembre i la primera quinzena d’octubre de 2020 es demanaran les dades que manquen als municipis.

Durant la darrera quinzena d’octubre de 2020 i fins el gener de 2021 es realizarà la diagnosi de cada zona que contindrà les dades així com una valoració de l’estat actual i les necessitats.

 

 1. Redacció de la proposta de recollida per a cada zona

La redacció de propostes per a cada zona es realitzarà, inicialment,  amb el següent ordre:

 1. Zona del Fluvià.

 2. Zona de l’Estela.

 3. Zona de la Muga

 4. Zola de l’Albera

 5. Zona Cap de creus

La redacció dels models de recollida que es proposin es farà des del punt de vista tècnic i d’eficiència, amb tot es tindran en compte les preferència generals expressades pels ajuntaments a la seva sol·licitud d’estudi i durant les reunions prèvies. És important tenir en compte que el treball supramunicipal implica que la solució tècnica sigui la més adequada per la zona i que no es podrà fer canvis que disminueixin l’eficiència per ajustar-se a peticions concretes d’ajuntaments que no siguin coherents amb el conjunt.
En tots els casos es tindran en compte els projectes iniciats pels ajuntaments per a la millora dels seus serveis actuals de recollida que van en la mateixa direcció i objectius que els nous models de recollida.

La redacció de la primera proposta del primer estudi de recollida per zona es preveu poder tenir-lo finalitzat al març de 2021. La resta d'estudis es redactaran l'any 2021 i es preveurà uan temporalització més exacta un cop valorat el temps de dedicació del primer estudi.


 1. Presentació de la proposta als alcaldes i responsables municipals.

La proposta de zona es farà amb una reunió de representants locals i s’especificarà les solucions proposades per l’estudi i el pressupost aproximat.

Malgrat això, l’estudi no tindrà en compte situacions puntuals no conegudes de cada municipi que caldrà concretar més endavant.


 1. Entrevistes individualitzades per a ajustar les propostes tècniques a necessitats puntuals de cada municipi.

Un tècnic de l’àrea de medi ambient s’entrevistarà amb el responsable municipal i es concretaran dubtes per ajustar els serveis, necessitats puntuals no incloses a l'estudi i el pressupost de la recollida. Aquests aspectes puntuals s’introduiran a l’estudi de zona per tal d’ajustar-lo.


 1. Redacció definitiva de l’estudi tècnic econòmic, inversions i manteniment d’instal·lacions de recollida.

L’estudi tècnic resultant ha de tenir suficients dades com per permetre redactar plecs de contractació dels serveis. Un cop arribats a aquest punt el Consell Comarcal haurà de tenir decidit la modalitat de prestació del servei, els tràmits administratius per a la delegació i tot allò que permeti executar el servei.

Cada ajuntament rebrà l’estudi definitiu, que es presentarà en una reunió tècnica així com els documents per a la delegació.

 

Taula 4: Ambientalització de festes

Aquesta taula treballarà amb l'objectiu de consensuar i provar la metodologia de gestió de residus a les festes i actes pocpulars adaptada als nous models de recollida de residus del Pla estratègic de recollida. A més incorporarà estratègies de prevenció de residus i de treball per zona per fer més eficient la despesa de la gestió correcta de residus en aquestes celebracions. 

Introduirem en aquesta secció les novetats referent a la posada en marxa de la taula.


Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies