Consell Comarcal Alt Empordà
CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA àrea de medi ambient
menu_button

Àrea de Medi Ambient

c/ Sant LLatzer, 21
17600 Figueres
Tel. 972.503.088 - Ext. 402
mambient@altemporda.cat

Plans i programes
Les estratègies de treball, les actuacions i els serveis oferts als diferents agents de la comarca són el resultat d’una planificació que es porta a terme a partir d’estudis comarcals. Aquests documents són d’especial importància en la mesura que ens dirigeixen cap a la comarca que volem per a les generacions futures.
La nostra voluntat és encaminar-nos al compliment dels objectius de l'AGENDA 2030 als que s'ha compromès Catalunya.

ods

Gestió de Residus

 • Pla estratègic de recollida de residus 2020-2025
Aquest és el darrer document treballat per l'àrea de medi ambient i aprovat definitivament pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà. L'execució del pla inclou diverses accions: 

- La redacció d'estudis tècnics de canvi de model de recollida per zones.
- Proves pilot per a valorar les estratègies de recollida i noves tecnologies a petita escal.
- Accions de treball i planificació per problemàtiques concretes.
- Accions de comunicació....

Trobareu els documents i treball en relació al PLa estratègic de recollida de residus a l'Alt Empordà com un apartat del catèleg de serveis de l'ares a de medi ambient. 

Aquest document té com a objectius principals:

 1. Recollir l´estat actual de la gestió dels residus de la comarca, els serveis existents així com els resultats obtinguts fins avui.
 2. Adaptar i aplicar els objectius del PROGREMIC 2007-2012 a la nova planificació del Model de gestió de residus comarcal.
 3. Proposar actuacions generals futures en l’àmbit de la gestió dels residus i determinar-ne un Pla de seguiment.

 Aquest document s'ha revisat i s'ha presentat una proposta de Pla estratègic de recollida de residus a l'Alt Empordà. A l'espera de la seva aprovació trobareu més informació AQUÍ

 • Plans municipals de gestió de residus ( 2010)

Son documents de planificació que han de servir als responsables municipals per a facilitar la implantació dels serveis de recollida i gestió dels residus municipals i adaptar-los a les necessitats del municipi i a l´organització comarcal. Aquests Plans municipals de gestió de residus tenen, com a contingut bàsic:

 1. L´Anàlisi de la gestió actual de residus (tipus de recollida, situació contenidors, ordenances municipals i taxes, altres estratègies utilitzades fins avui)
 2. Propostes de model de gestió per a cada fracció dels residus (fracció resta, paper, vidre, envasos lleugers, voluminosos, residus comercials...)
 3. Pla d´implantació de les noves propostes (temporalització, costos...)

Els serveis tècnics de l´àrea de medi ambient han redactat el pla de gestió de residus municipals de 62 municipis.

La llei d´avaluació de plans i programes 6/2009 de 28 d´abril especifica que els plans de gestió de residus han de tenir la seva pròpia avaluació ambiental per obtenir la validesa legal. Així doncs, atès que les actuacions dels plans de gestió de residus s´emmarquen dins d´un àmbit comarcal des de l´àrea de medi ambient del CCAE ha elaborat una avaluació ambiental única per a tots els plans de gestió de residus municipals.

Informe de sostenibilitat 

Memòria de l´Informe de sostenibilitat

Resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat sobre la Memòria de l´Informe de sostenibilitat


 • Plans de desplegament de la fracció orgànica municipal 2010

L´Àrea de medi ambient del Consell comarcal va redactar el pla de desplegament de la recollida selectiva de la matèria orgànica per a tots els municipis que ho van sol·licitar. El Pla de desplegament inclou la planificació de la recollida selectiva de la FORM així com altres estratègies de gestió d´aquest tipus de residu com el compostatge casolà i comunitari.

Aquests documents han estat aprovats per l´Agència de residus de Catalunya i cal que siguin actualitzats i al dia incorporant qualsevol canvi que calgui. Qualsevol actuació, ja sigui d´abast comarcal o realitzada independentment pel propi municipi hi ha de ser incorporada, per això cal comunicar-ho als tècnics de l´àrea.

Actualment 10 municipis s'han integrat al servei de recollida de fracció órgànica comarcal. El PLa estratègic de recollida de l'Alt Empordà 2020-2025 revisa el desplegament de la recollida d'aquesta fracció.

 

Aquest document tècnic descriu l´estat actual de la Xarxa comarcal de deixalleries de l´Alt Empordà i els objectius a mitjà i llarg termini del servei supramunicipal. A partir d´aquests objectius es desenvolupen les actuacions per ampliar al xarxa comarcal i millorar-ne la seva gestió. 

 Actualment en revisió en el marc del Pla estratègic de recollida de residus de l'Alt Empordà 2020-2025

L´aparició de la nova Directiva de residus 2008/98/CE determina que la prevenció és prioritària en la jerarquia de la gestió de residus per disminuir la seva generació. En aquest context el Consell Comarcal de l´Alt Empordà aposta per a la planificació d´actuacions encaminades a prevenir i reduir els residus que es generen actualment.

Davant d’aquesta situació, i per donar compliment a la jerarquia de gestió de residus donant prioritat a la prevenció, el Pla Comarcal de gestió de residus de l´Alt Empordà inclou algunes mesures encaminades a aconseguir una reducció efectiva dels residus generats, proposant actuacions que incideixin en les parts del cicle de vida del residus que afectin els processos de compra i ús dels béns i productes, mesures de foment de la reparació i preparació per a la reutilització i mesures de pagament per generació de residus.

Aquest Pla s'ha revisat i està en procés d'aprovació el nou Pla de prevenció de residus 2020-2025

Protecció d´animals

 

 • Projecte de construcció del Centre de protecció i adopció d'animals a l'Alt Empordà

Es tracta d'un projecte constructiu d'una instal·lació pública comarcal per a acollir i formentar les adopcons dels animals domèstics abandonats  ala comarca. Trobareu més informació del projecte a l'enllaç del web del servei.

Actualment l'àrea de medi ambient està redactant el projecte de gestió de la nova instal·lació amb la voluntat d'ampliar els actuals serveis incorporant temàtiques relacionades amb la protecció de la biodiversitat que es veurà afectada pel canvi climàtic.

Paisatge i natura

 

 • Carta del paisatge  

Aquest projecte determina els compromisos de diferents administracions i agents de la població que es varen implicar en la redacció del pla d'acció per a realitzar actuacions per a la conservació del paisatge de la comarca.  El projecte compta amb una memòria descriptiva i diagnostica el paisatge comarcal,determina subunitats de paisatge d'interés al territori que s'han de tenir en compte en un desenvolupament comarcal futur.
Trobareu els documents d'aquesta planificació comarcal de paisatge a sota per a consultar. Així com l'informe de seguiment sobre l'estat d'execució de les accions.

Una de les eines per a observar els principals paisatges de la comarca i que deriva directament del treball realitzat a la carta del Paisatge és la Xarxa de miradors de paisatge.

 • Pla director comarcal de connectivitat funcional 

La connectivitat funcional es pot definir com la manera en què s’estructuren els diferents elements d’un territori. Això inclou tan flux d’individus com la continuïtat i la connexió de les àrees d’interès. Una elevada connectivitat funcional millora l’eficiència i la coherència de la gestió territorial. Aquest estudi es va elaborar el 2010 seguint la metodologia desenvolupada per la Diputació de Girona per a la redacció d’estudis de connectivitat. Va formar part de la documentació del Pla comarcal pr a la sostenibilitat.

Energies renovables

 
Per tal d’assolir una societat més sostenible a la comarca es fa del tot necessari replantejar el model de consum, producció i distribució energètica. En conjunt, les comarques gironines tenen una elevada dependència energètica exterior, ja que només produeixen un 25% de l’energia que consumeixen. Aquesta dependència es veu accentuada durant els pics de consum a l’hivern i especialment a l’estiu. El desenvolupament econòmic i social de la comarca precisa d’una millora de les infrastructures energètiques, que hauria de ser molt més que un ampliació i millora de les xarxes de distribució d’energia elèctrica. Per aquest motiu cal que es faci un plantejament de les necessitats d’energia actuals i futures, i sobretot com regular-les i satisfer-les aprofitant les oportunitats locals i reduir així l’elevada dependència energètica exterior i millorar la petjada ecològica de l’energia.
És en aquest context que un Pla Energètic de la comarca ha de permetre avaluar els principals sectors on intervenir i actuacions a realitzar per promoure les energies renovables i l’estalvi energètic. El Pla ha de delimitar les necessitats energètiques per sectors i àrees, explorar les possibilitats de la producció d’energia a partir de la producció local i descentralitzada d’energies renovables, i per afavorir la implantació de criteris d’edificació bioclimàtica per reduir la despesa, entre altres. Aquest esquema s’haurà d’adaptar necessàriament a les directrius del Pla de l’Energia de Catalunya que està revisant actualment la Generalitat de Catalunya.
El Pla, que es realitza en paral·lel a l´Agenda 21 comarcal, i està subvencionat per la Diputacio de Girona.

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà, l’Ajuntament de Figueres i el CILMA van encarregar a l’ Institut Cerdà, la realització d’un estudi tècnic que servís de base perquè les institucions de l’Alt Empordà puguin proposar un model d’ordenació dels parcs eòlics a la comarca. Les tres institucions s’han constituït en una comissió encarregada de fer el seguiment de l’estudi i d’elaborar les conclusions d’acord amb els interessos de la comarca.

L´estudi d´ordenació territorial dels parcs eòlics a l´Alt Empordà es va fer públic el 16 de febrer de 2010.

D'altra banda, és important tenir en compte dos documents guia d'orientacions per a la implantació d'energies renovables redactats per l'Observatori del paisatge: 

 

Aigua

 

 • Proposta de creació de comunitats d'aquífers a la comarca de l'Alt Empordà

Aquest document introdueix els aquïfers d ela comarca i propsa la creació de comunitats d'aquïfers com a sol·lició organitzativa per a la gestió de l'aigua subterrània.

 • Podeu adreçar-vos al web de l'Agencia Catalana de l'Aigua per a conèixer els programes vigents relacionats amb la gestió de l'aigua en els quals trobareu accions de la comarcal de l'Alt Empordà


Programa de manteniment i conservació de lleres
Pla de sequera
Programa de seguiment i control

Educació ambiental

L'àrea de medi ambient està redactant la planificació dels objectius i accions d'educació ambiental de la comarca que tindran com a eix central el nou centre d'informació i edicació ambiental " El Triangle". A l'espera dels documents programàtic podeu trobar informació al Catàleg de serveis a l'apartat Centre d'informació i educació ambiental

Agenda 21

L´agenda 21 parteix de l´enfocament “pensa globalment i actua localment”, un projecte pel conjunt de la comarca, que ha de ser el punt de partida d´un procés de participació i diàleg entre el consell comarcal i el conjunt de la societat.

La redacció del Pla comarcal per a la sostenibilitat es va fer durant l'any 2010 i va ser aprovada pel Consell comarcal de l'Alt Empordà.
Aquí en teniu els principals documents  de l'Agenda 21 de l'Alt Empordà classificats en apartats: 

 

Agricultura ecològica

Adaptació al Canvi climàtic

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà aprova, al juliol de 2017, el Pla d'adaptació al canvi climàtic de la comarca. Aquest document descriu els impactes del canvi climàtic a la comarca i estableix propostes d'accions, tipificades en diferents línies estratègiques de treball, per a adaptar els diferents sectors de la comarca als canvis futurs.
Durant l'any 2019 s'ha treballat en el seguiment d'aquest pla, tant pel que fa els indicadors d'impacte com el seguiment de les accions realitzades. També es projecta la taula de seguiment tècnic que hauria de validar els informes de seguiment anuals i fer propostes de priorització accions.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar l'experiència de l'usuari i del servei, així com per analitzar els hàbits de navegació. Pot canviar la configuració de les cookies del seu navegador en qualsevol moment. Per a més informació o bé si vol saber com ha de canviar aquesta configuració, premi el següent enllaç Política de Cookies